Cenník elektrickej energie pre domácnosti 2005


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 1 písm. c) v spojení s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom zo dňa 31. augusta 2004 č.2/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, vo veci určenia maximálnej ceny, taríf a tarifných podmienok pre podnikateľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina vydal Rozhodnutie ÚRSO č.0012/2005/E zo dňa 18.11.2004, ktorým určuje a schvaľuje pre obdobie od 1.1.2005 do 31.12.2005 ceny, tarify a tarifné podmienky v znení tohto cenníka:

 

I. Všeobecné podmienky


1. Uvedené ceny a určené podmienky platia pre dodávku elektriny pre domácnosti, t.j. pre odberateľov, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorého odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľa (tiež pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť). V sadzbách nie je obsiahnutá cena za dodávku elektriny so zvláštnymi nárokmi na spôsob zaistenia. Za zvláštne zaistenie sa považuje zvýšený stupeň zabezpečenia napríklad pripojením náhradného zdroja alebo ďalším samostatným prívodom z nezávislého zdroja a pod. Zvýšený stupeň zabezpečenia je predmetom samostatnej zmluvy a nespadá do regulovanej oblasti.

Ceny a tarify uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty.


2. Sadzby uvedené v tomto cenníku sú stanovené ako dvojzložkové:
a) pevná platba predstavuje stále náklady dodávateľa, ktorá je vztiahnutá na mesačný poplatok za jedno odberné miesto (u vykurovacích sadzieb je pevná platba diferencovaná podľa veľkosti ističa);

b) platba za nameranú elektrinu (Sk za kWh) v dvoch časových pásmach:
- vysoká tarifa (VT),
- nízka tarifa(NT). Dĺžku trvania pásma platnosti jednotlivých taríf môže dodávateľ operatívne upraviť podľa zaťaženia elektrizačnej sústavy.

3. Každý odberateľ elektriny má právo si zvoliť podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek jemu vyhovujúcu sadzbu, pokiaľ spĺňa podmienky pre priznanie tejto zvolenej sadzby. To neplatí pre osobitné odbery, zaradené do sadzby D1, ktorými sú:
- skupinové odbery: (garáže, chatky, záhradky), keď je len jedno odberné miesto a ako odberateľ je prihlásená fyzická osoba,
- ostatné: odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného rozhodnutia, kedy odberateľom je fyzická osoba. Po ukončení výstavby a po kolaudácii odberateľ si môže zvoliť sadzbu podľa tohto cenníka, ak spĺňa podmienky pre jej priznanie. V tomto prípade neplatí podmienka priznania zvolenej sadzby najmenej na jeden rok.
 

4. Istiaci prvok - hlavný istič pred elektromerom je majetkom odberateľa, nie je zahrnutý do ovplyvniteľných nákladov dodávateľa a musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch [A].

5. Zvýšenie (zníženie) hodnoty ističa [A] pred elektromerom - je možné len na základe písomnej žiadosti odberateľa a vyjadrenia dodávateľa.

6. V obidvoch vyššie uvedených prípadoch je nutné pri úpravách dodržiavať STN, technické a obchodné podmienky určené dodávateľom.

7. Dodávateľ elektriny môže zvýšiť preddavkové platby pre jednotlivých odberateľov a jednotlivé odberné miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v príslušnej sadzbe a pri nedoplatku za vyúčtujúcu faktúru. Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe hodnoty inštalovaného výkonu spotrebičov a ich využitia. Odberateľ je povinný platiť preddavkové platby jedenkrát za mesiac, pokiaľ sa s ohľadom na charakter odberu nedohodne s dodávateľom inak.

8. Odberateľ elektriny môže na svojom odbernom mieste používať len také elektrické spotrebiče, ktoré uviedol v zmluve o dodávke elektriny a dodávateľ mu ich používanie s ohľadom na prenosové možnosti v sieti schválil.

9. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením a ktoré tvorí samostatný, priestorovo alebo územne uzavretý a trvalo elektricky prepojený celok.

10. V prípade podnikania na odbernom mieste - domácnosti je odberateľ povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie.

11. Sadzba sa priznáva najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa na tom istom odbernom mieste môže odberateľ požiadať dodávateľa najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa počas roka môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby skôr. Túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.

12. Pevná mesačná platba za časť mesiaca sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň zúčtovacieho obdobia sa vyúčtuje 1/365 súčtu dvanástich pevných mesačných platieb.

13. Fakturovanie pevnej mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatku z vyfakturovania odobratej elektriny sa vykoná:
a) ak nedôjde k ukončeniu zmluvy, bude pevná mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,

b) ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude pevná mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.

14. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníkov meracieho zariadenia dodávateľa vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným dodávateľom, na základe ktorého sa vykoná pravidelné vyúčtovanie spotreby elektriny za zúčtovacie obdobie stanovené dodávateľom.

15. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie vykurovacích elektrických spotrebičov sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby.

16. V cenách sú zahrnuté náklady na:
a) zavedenie alebo zmenu zmluvy bez návštevy odberného miesta,

b) overenie meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom,

c) výmenu meracieho zariadenia nevyvolanú odberateľom.II. Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách

1. SADZBA D1 - pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  

50,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny  
5,00 Sk

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 995 kWh za rok.


2. SADZBA D2 - pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  

166,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny  
3,60 Sk

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 994 kWh za rok.


3. SADZBA D13 - pre odberné miesta s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  

92,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  
7,50 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
2,20 Sk

Sadzba D13 je vhodná pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby ponecháme na vôli odberateľa. Doporučujeme mu vykonať individuálny výpočet za svoje odberné miesto s ohľadom na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení. Sadzba môže byť priznaná len podľa technických možností dodávateľa, t.j. len v oblastiach, pokrytých signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO), alebo špeciálneho spínacieho plombovateľného prvku pokiaľ ho má dodávateľ k dispozícii. Doba platnosti nízkeho tarifu je stanovená celoročne od piatku 15,00 hod. do pondelka 06,00 hod.


4. SADZBA D14 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s nižšou spotrebou elektriny

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  

200,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  
5,00 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
1,80 Sk

Sadzba D14 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.

Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba D14 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo siete je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti nízkej tarify (to je najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 995 kWh za rok vo vysokej tarife.

Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov v čase mimo pásma platnosti nízkej tarify.


5. SADZBA D24 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s vyššou spotrebou elektriny

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  

316,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  
3,60 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
1,80 Sk

Sadzba D24 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.

Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba D24 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo siete je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti nízkej tarify (najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 994 kWh za rok vo vysokej tarife.
Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina. Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov v čase mimo platnosti nízkej tarify.


6. SADZBA D25 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom úžitkovej vody

Cena sa skladá:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného
zaplombovaného ističa pred elektromerom

istič do 3 x 25 A (1x25 A) vrátane  

447,00 Sk
istič od 25,1A do 3 x 35 A vrátane  
600,00 Sk
istič od 35,1A do 3 x 50 A vrátane  
800,00 Sk
istič od 50,1A do 3 x 63 A vrátane  
1 000,00 Sk
istič nad 3 x 63 A  
1 300,00 Sk

b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  

3,70 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife do 31.8.2005  
1,60 Sk
d) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife od 1.9.2005  
1,25 Sk


Sadzba D25 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Túto sadzbu je možné užívať len na odberných miestach kde odberateľ na vykurovanie svojej domácnosti bude používať elektrické akumulačné zariadenie s príkonom najmenej 2 kW a na ohrev úžitkovej vody elektrický akumulačný ohrievač s obsahom najmenej 50 l a sú vykonané také technické opatrenia, aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov proti ich zapnutiu v inom čase ako v čase vymedzenom dodávateľom.

V prípade, že odberateľ nemá hlavný istič pred elektromerom, účtuje mu dodávateľ od 1.1.2005 pevnú mesačnú platbu podľa hodnoty ističa od 35,1A do 3 x 50A.

Pre vymedzenie časových pásiem platnosti nízkej tarify u sadzby D25 platia tieto zásady:

a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.
Pokiaľ je pásmo platnosti nízkej tarify rozdelené počas dňa do viacerých časových úsekov, má byť aspoň jeden z nich v súvislej dĺžke trvania 3 hodiny v čase od 21,00 hod. do 7.00 hod. a žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

b) pre odbery, kde časové vymedzenie pásiem platnosti nízkej tarify pre meranie odberu elektriny v týchto pásmach (využité pre odblokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov) nie je riadené pomocou systému HDO, poskytne dodávateľ pásma platnosti nízkej tarify spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie týchto pásiem nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, pásma nemusia byť ani v súvislej dĺžke trvania.
 7. SADZBA D26 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým zmiešaným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom úžitkovej vody, je kombináciou akumulačného a priameho vykurovania (pomer cca 60 : 40)

Cena sa skladá:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
istič do 3 x 25 A (1x25 A) vrátane  

447,00 Sk
istič od 25,1A do 3 x 35 A vrátane  
600,00 Sk
istič od 35,1A do 3 x 50 A vrátane  
800,00 Sk
istič od 50,1A do 3 x 63 A vrátane  
1 000,00 Sk
istič nad 3 x 63 A  
1 300,00 Sk

b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  

3,65 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
1,50 Sk

Sadzba D26 je vhodná pre domácnosti, ktoré na vykurovanie používajú systém regulovaného elektrického zmiešaného vykurovania a na prípravu teplej úžitkovej vody elektrický akumulačný ohrev.

V prípade, že odberateľ nemá hlavný istič pred elektromerom, účtuje mu dodávateľ od 1.1.2005 pevnú mesačnú platbu podľa hodnoty ističa od 35,1A do 3 x 50 A.
Odber elektriny pre elektrické zmiešané vykurovanie, elektrický akumulačný ohrev vody je uvoľňovaný dodávateľom elektriny pomocou hromadného diaľkového ovládania (HDO).
Výnimočne je možné túto sadzbu uplatniť pri splnení ostatných podmienok aj v tých prípadoch, kde odber elektriny pre hybridné vykurovanie, elektrický akumulačný ohrev vody bude uvoľňovaný za podmienok určených dodávateľom pomocou sadzbových spínačov
.

Túto sadzbu je možné užívať na odberných miestach kde odberateľ na vykurovanie svojej domácnosti použije regulované elektrické zmiešané vykurovanie s príkonom akumulačnej časti aspoň 2 kW a na ohrev úžitkovej vody elektrický akumulačný ohrievač vody s obsahom najmenej 50 l.

Pokiaľ odberateľ sa rozhodne túto sadzbu využívať, je potrebné aby najskôr vykonal také technické opatrenia (po dohode s dodávateľom), aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov i zmiešaného elektrického vykurovacieho zariadenia (akumulačnej i priamovýhrevnej časti) proti ich zapnutiu v čase mimo pásma vymedzeného dodávateľom a vykurovacie články priamovýhrevnej časti zmiešaného elektrického vykurovacieho zariadenia aby boli odblokované pomocou HDO (výnimočne pomocou sadzbového spínača) v čase od 6.00 hod. do 22.00 hodín spravidla na 6 hodín. Pokiaľ je pásmo platnosti nízkej tarify rozdelené počas dňa do viacerých časových úsekov, žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

Pre odbery, kde časové vymedzenie pásiem platnosti nízkej tarify pre meranie odberu elektriny v týchto pásmach (využité pre odblokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov) nie je riadené pomocou systému HDO, poskytne dodávateľ pásma platnosti nízkej tarify spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie týchto pásiem nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, pásma nemusia byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Pre vymedzenie časových pásiem platnosti nízkej tarify u sadzby D26 platia tieto zásady:

a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

b) Pokiaľ je pásmo platnosti nízkej tarify rozdelené počas dňa do viacerých časových úsekov, má byť aspoň jeden z nich určený v súvislej dĺžke trvania 3 hodiny v čase od 21,00 hod. do 7.00 hod. a žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.


8. SADZBA D37 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním 

Cena sa skladá:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 

istič do 3 x 25 A (1x25 A) vrátane  

510,00 Sk
istič od 25,1A do 3 x 35 A vrátane  
575,00 Sk
istič od 35,1A do 3 x 50 A vrátane  
1 050,00 Sk
istič od 50,1A do 3 x 63 A vrátane  
1 300,00 Sk
istič nad 3 x 63 A  
2 700,00 Sk

Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v nízkej tarife (NT) s veľkosťou hlavného ističa od 10A do 63A bude nižšia než 6 000 kWh, zaplatí odberateľ pevnú

mesačnú platbu vo výške  
1 300,00 Sk

b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  
5,00 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
1,35 Sk

Sadzba je diferencovaná podľa veľkosti hlavného ističa pred elektromerom a pre jednotlivé veľkosti hlavného ističa sú hranicami tieto ročné spotreby v pásme nízkej tarify:

istič do 3 x 25 A (1x25 A) vrátane  

25 000 kWh/rok
istič od 25,1A do 3 x 35 A vrátane  
30 000 kWh/rok
istič od 35,1A do 3 x 50 A vrátane  
35 000 kWh/rok
istič od 50,1A do 3 x 63 A vrátane  
50 000 kWh/rok
istič nad 3 x 63 A  
80 000 kWh/rok


Sadzba D37 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamym vykurovaním. Sadzbu je možné použiť aj pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom, pričom odberateľ musí dôveryhodným spôsobom preukázať dodávateľovi, že pre vykurovanie objektu má riadne nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Pre odberné miesta s tepelným čerpadlom sa nevzťahuje zvýšená pevná mesačná platba pri ročnej spotrebe v nízkej tarife pod 6000 kWh, ale pevná platba sa účtuje podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa zaplombovaného pred elektromerom.
V prípade viacerých bytových domácností na jednom odbernom mieste sa limity pre ročnú spotrebu v pásme nízkej tarify a pevné mesačné platby vynásobia počtom domácností. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Bytová domácnosť je súbor osôb trvale bývajúcich v jednom byte. V prípade jedného merania elektriny sa odberné miesto posudzuje ako jedna domácnosť.

Doba platnosti nízkej tarify (NT) je spravidla 20 hodín denne. V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť. 

Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Technickou podmienkou pre priznanie sadzby D37 je pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s dodávateľom) a pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s dodávateľom).

Blokovanie priamych vykurovacích spotrebičov bude dodávateľ vykonávať nasledovne:
- v čase platnosti VT,
- v čase platnosti NT spravidla denne 2 hodiny s tým, že jednotlivé vypnutia nemajú byť dlhšie ako 30 minút a prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako 1 hodina.

Blokovanie akumulačných ohrievačov vody bude dodávateľ vykonávať nasledovne:
- v čase platnosti VT,
- v čase platnosti NT podľa potrieb dodávateľa spravidla denne 8 hodín.

Sadzba je nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou v nízkej tarife nižšou ako 6000 kWh a nie je ju možné použiť pre odberné miesta vykurované elektrickými akumulačnými spotrebičmi.

Ročný limit je vyhodnocovaný pri fakturácii, pri ktorej uplynie minimálne 11/12 roka od dojednania sadzby, alebo od posledného vyhodnotenia limitu. Pri vyhodnotení spotreby je ročný limit upravený (prepočítaný) podľa skutočnej dĺžky obdobia pre vyhodnotenie limitu.
 


9. SADZBA D38 - pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním bez operatívneho riadenia a bez sledovania limitu

Cena sa skladá:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom

istič do 3 x 25 A (1x25 A) vrátane  

510,00 Sk
istič od 25,1A do 3 x 35 A vrátane  
575,00 Sk
istič od 35,1A do 3 x 50 A vrátane  
1 050,00 Sk
istič od 50,1A do 3 x 63 A vrátane  
1 300,00 Sk
istič nad 3 x 63 A  
2 700,00 Sk

b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  

5,00 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
2,70 Sk

Sadzba D38 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamym vykurovaním. Sadzba je určená pre odberné miesta merané jedným určeným meradlom dodávateľa.

Doba platnosti nízkej tarify (NT) je spravidla 20 hodín denne. Doba platnosti nízkej tarify (NT) môže byť rozdelená do viacerých časových úsekov a žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla 4 hodiny denne a prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.


10. SADZBA D39 - pre odberné miesta s vyššou spotrebou v nízkej tarife bez operatívneho riadenia

Cena sa skladá:

a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto  
320,00 Sk
b) z platby za 1 kWh elektriny odobratej vo vysokej tarife  
3,60 Sk
c) z platby za 1 kWh elektriny odobratej v nízkej tarife  
1,85 Sk

Sadzba D39 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s elektrickým vykurovaním. Sadzba je určená pre odberné miesta merané jedným určeným meradlom dodávateľa.

Doba platnosti nízkej tarify (NT) je spravidla 12 hodín denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod. nepretržite.

Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase t.j. od 08,00 hod. do 20,00 hod.Poznámka:
Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú v súlade s rozhodnutím ÚRSO určenými tarifami. Odpočet určených meradiel vykoná dodávateľ na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že spotreba sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ požiadať dodávateľa o preverenie správnosti.