Cenník pre domácnosti 2007

Vážený zákazník,

Ceny uvedené v tomto cenníku boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR č. 0012/2007/E zo dňa 30.11.2006 a platia na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007. Ceny pokrývajú náklady na dodávku komodity - silovej elektriny, cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane prenosu, a ostatné regulované tarify. K schválenej celkovej cene dodávky bude pripočítaná DPH, indikatívna výsledná cena jednotlivých položiek je uvedená v zátvorke.

I. Prehľad produktov a cien elektrickej energie pre domácnosti

Prehľad produktov

Jednotarifné produkty

SADZBA D1  

Jednotarifný produkt vhodný pre ročnú spotrebu do 1090 kWh vrátane

SADZBA D2  

Jednotarifný produkt vhodný pre ročnú spotrebu nad 1090 kWh


Dvojtarifné produkty
SADZBA D13  

vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatku 15:00 do pondelku 6:00

SADZBA D14  

vhodná pri ročnej spotrebe vo vysokej tarife do 1084 kWh vrátane pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify, NT je spravidla poskytovaná 8 hodín

SADZBA D24  

vhodná pri ročnej spotrebe vo vysokej tarife nad 1084 kWh pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev vody, nízka tarifa je spravidla poskytovaná 8 hodín

SADZBA D25  

vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním, elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením doby platnosti NT. NT je spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín

SADZBA D37  

vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením doby platnosti NT, je vhodná pre vykurovanie tepelným čerpdlom. Nie je možné použiť ju pre akumulačné vykurovanie. Sadzba je nevhodná pri ročnej spotrebe do 6000kWh. Limit 6000kWh sa nevzťahuje na odberné miesta s tepelným čerpadlom.

SADZBA D38  

vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním bez operatívneho riadenia  platnosti NT

SADZBA D39  

vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT, ktorá je spravidla 12 hodín denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod. nepretržite.


Prehľad cien

Sadzby uvedené v tomto cenníku sú stanovené spravidla ako dvojzložkové:

a) pevná platba, ktorá je vztiahnutá na mesačný poplatok za jedno odberné miesto (u sadzieb pre priamovýhrevné vykurovanie, je pevná platba diferencovaná podľa veľkosti ističa);

b) tarifa za nameranú (odobranú ) elektrinu (Sk za kWh), v dvoch časových pásmach:
- vysoká tarifa (VT),
- nízka tarifa (NT).


SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D1 51,50 (61,285) 5,13 (6,105) 5,13

(6,104)

D2 196,00 (233,240) 3,54 (4,213) 3,54

(4,213)

D13 92,00 (109,480) 7,50 (8,925) 2,30 (2,737)
D14 201,52 (239,809) 5,30 (6,307) 1,95 (2,321)
D24 346,00 (411,740) 3,70 (4,403) 1,95 (2,321)
D25 - - 3,65 (4,344) 1,72 (2,047)
D37 podľa hodnoty hlavného ističa 5,00 (5,950) 1,96 (2,332)
D38

podľa hodnoty hlavného
ističa

5,00 (5,950) 2,70 (3,213)
D39 325,00 (386,750) 3,70 (4,403) 2,05 (2,440)


Mesačné platby podľa hodnoty hlavného ističa

SADZBA D37
Hodnota ističa
Pevná mesačná platba Sk/mesiac
(s DPH)*
do 3 x 25A (1 x 25A) 178,50 (212,42)
od 25,1A do 3 x 35A 201,00 (239,19)
od 35,1A do 3 x 50A 367,50 (437,33)
od 50,1A do 3 x 63A 455,00 (541,45)
nad 3 x 63A 945,00 (1124,55)
 
SADZBA D38
Hodnota ističa
Pevná mesačná platba Sk/mesiac
(s DPH)
do 3 x 25A (1 x 25A) 510,00 (606,90)
od 25,1A do 3 x 35A 575,00 (684,25)
od 35,1A do 3 x 50A 1050,00 (1249,50)
od 50,1A do 3 x 63A 1300,00 (1547,00)
nad 3 x 63A 2700,00 (3213,00)
*Upozornenie pri sadzbe D37:
Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v nízkej tarife (NT) s veľkosťou hlavného ističa od hodnoty 3 x 25A (1 x 25A) do 3 x 63A bude nižšia než 6 000 kWh, zaplatí odberateľ namiesto pevnej mesačnej platby priradenej k ističu pevnú mesačnú platbu vo výške 900,00 Sk/mes. bez DPH, (1071 SK/mes. s DPH).
 


II. Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách


1. SADZBA D1 - pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D1 51,50 (61,285) 5,13 (6,105) 5,13 (6,104)


Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 1090 kWh za rok.

2. SADZBA D2 - pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D2 196,00 (233,240) 3,54 (4,213) 3,54 (4,213)

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 1090 kWh za rok.3. SADZBA D13 - pre odberné miesta s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D13 92,00 (109,480) 7,50 (8,925) 2,30 (2,737)

Sadzba D13 je vhodná pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby závisí od posúdenia odberateľom. Odberateľovi sa doporučuje vykonať individuálny výpočet za jeho odberné miesto s ohľadom na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení.

Sadzba môže byť priznaná len podľa technických možností dodávateľa, t.j. len v oblastiach, pokrytých signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO), alebo špeciálneho spínacieho plombovateľného prvku pokiaľ je ním odberné miesto vybavené. Doba platnosti nízkej tarify je stanovená celoročne od piatku 15,00 hod. do pondelka 06,00 hod.4. SADZBA D14 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s nižšou spotrebou elektriny

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D14 201,52 (239,809) 5,30 (6,307) 1,95 (2,321)

Sadzba D14 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy. Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba D14 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo siete je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti nízkej tarify (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než
1084 kWh za rok vo vysokej tarife.

Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla 8 hodín v noci. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov v čase mimo  platnosti nízkej tarify.

 


5. SADZBA D24 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s vyššou spotrebou elektriny

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D24 346,00 (411,740) 3,70 (4,403) 1,95 (2,321)

Sadzba D24 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.

Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba D24 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti nízkej tarify (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 1084 kWh za rok vo vysokej tarife.

Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla 8 hodín v noci. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov v čase mimo platnosti nízkej tarify.6. SADZBA D25 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom úžitkovej vody

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D25 0 0 3,65 (4,344) 1,72 (2,047)

Sadzba D25 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Túto sadzbu je možné užívať len na odberných miestach kde odberateľ na vykurovanie svojej domácnosti bude používať elektrické akumulačné zariadenie s príkonom najmenej 6 kW a sú vykonané také technické opatrenia, aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov proti ich zapnutiu v inom čase ako v čase vymedzenom dodávateľom.

Pre vymedzenie časových pásiem platnosti nízkej tarify u sadzby D25 platia tieto zásady:

a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ spravidla 8 hodín, počas víkendu 10 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

b) Pre odbery, kde časové vymedzenie pásiem platnosti nízkej tarify pre meranie odberu elektriny v týchto pásmach (využité pre odblokovanie odberu elektrických akumulačných spotrebičov) nie je riadené pomocou systému HDO, poskytne dodávateľ pásma platnosti nízkej tarify spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie týchto pásiem nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, pásma nemusia byť ani v súvislej dĺžke trvania.7. SADZBA D37 - pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním a nie je možné použiť ju pre akumulačné vykurovanie

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D37 podľa hodnoty hlavného ističa 5,00 (5,950) 1,96 (2,332)Mesačné platby podľa hodnoty hlavného ističa

 
Hodnota ističa
Pevná mesačná platba Sk/mesiac
(s DPH)*
do 3 x 25A (1 x 25A) 178,50 (212,42)
od 25,1 A do 3x35 A 201,00 (239,19)
od 35,1A do 3 x 50A 367,50 (437,33)
od 50,1A do 3 x 63A 455,00 (541,45)
nad 3 x 63A 945,00 (1124,55)

Upozornenie pri sadzbe D37:
Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v nízkej tarife (NT) s veľkosťou hlavného ističa od hodnoty 3 x 25A (1 x 25A) do 3 x 63A bude nižšia než 6 000 kWh, zaplatí odberateľ namiesto pevnej mesačnej platby priradenej k ističu pevnú mesačnú platbu vo výške 900,00 Sk/mes. bez DPH, (1071 SK/mes. s DPH).
 


Sadzba D37 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Sadzbu je možné použiť aj pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom, pričom odberateľ preukazuje dôveryhodným spôsobom dodávateľovi, že pre vykurovanie objektu má riadne nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Pre odberné miesta s tepelným čerpadlom sa nevzťahuje zvýšená pevná mesačná platba pri ročnej spotrebe pod 6000 kWh, ale pevná platba sa účtuje podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa zaplombovaného pred elektromerom. Sadzba je nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou nižšou ako 6000 kWh a nie je možné ju použiť pre odberné miesta vykurované akumulačnými spotrebičmi.

Doba platnosti nízkej tarify (NT) je spravidla 20 hodín denne. V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Technickou podmienkou pre priznanie sadzby D37 je pripojenie elektrických priamo výhrevných  vykurovacích spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s dodávateľom) a pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s dodávateľom).

Blokovanie priamo výhrevných vykurovacích spotrebičov bude dodávateľ vykonávať nasledovne:
- v čase platnosti VT,
- v čase platnosti NT spravidla denne 2 hodiny s tým, že jednotlivé vypnutia nemajú byť dlhšie ako 30 minút a prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako 1 hodina.

Blokovanie akumulačných ohrievačov vody bude dodávateľ vykonávať nasledovne:
- v čase platnosti VT
- v čase platnosti NT podľa potrieb dodávateľa spravidla 8 hodín denne8. SADZBA D38 - pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním bez operatívneho riadenia

SADZBA
Pevná mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D38 podľa hodnoty hlavného ističa 5,00 (5,950) 2,70 (3,213)


Mesačné platby podľa hodnoty hlavného ističa

 
Hodnota ističa
Pevná mesačná platba Sk/mesiac
(s DPH)*
do 3 x 25A (1 x 25A) 510,00 (606,90)
od 25,1A do 3 x 35A 575,00 (684,25)
od 35,1A do 3 x 50A 1050,00 (1249,50)
od 50,1A do 3 x 63A 1300,00 (1547,00)
nad 3 x 63A 2700,00 (3213,00)

Sadzba D38 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Doba platnosti nízkej tarify (NT) je pevne stanovená počas 20 hodín denne. Doba platnosti nízkej tarify (NT) môže byť rozdelená do viacerých časových úsekov a žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

Doba platnosti vysokej tarify (VT) je 4 hodiny denne a prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.9. SADZBA D39 - pre odberné miesta s vyššou spotrebou v nízkej tarife bez operatívneho riadenia

SADZBA
Pevná  mesačná platba VT NT
SK/OM/mesiac (s DPH) SK/kWh (s DPH) SK/kWh (s DPH)
D39 325,00 (386,750) 3,70 (4,403) 2,05 (2,440)

Sadzba D39 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkej tarife. Doba platnosti nízkej tarify (NT) je spravidla 12 hodín denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod. nepretržite.
Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase t.j. od 08,00 hod. do 20,00 hod.
 


III. Všeobecné podmienky

1. Uvedené ceny a tarify a určené podmienky platia pre dodávku elektriny pre domácnosti, t.j. pre odberateľov, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na verejný rozvod elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorého odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľa (tiež pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť). V sadzbách nie je obsiahnutá cena za dodávku elektriny so zvláštnymi nárokmi na spôsob zaistenia. Za zvláštne zaistenie sa považuje zvýšený stupeň zabezpečenia napríklad pripojením náhradného zdroja alebo ďalším samostatným prívodom z nezávislého zdroja a pod. Zvýšený stupeň zabezpečenia je predmetom samostatnej zmluvy a nespadá do regulovanej oblasti.

2. Sadzby uvedené v tomto cenníku sú stanovené spravidla ako dvojzložkové:
a) pevná platba predstavuje stále náklady dodávateľa, ktorá je vztiahnutá na mesačný poplatok za jedno odberné miesto (u sadzieb pre priamovýhrevné vykurovanie, je pevná platba diferencovaná podľa veľkosti ističa);
b) tarifa za nameranú (odobranú ) elektrinu (Sk za kWh) v dvoch časových pásmach:
- vysoká tarifa (VT),
- nízka tarifa (NT).

Dĺžku trvania pásma platnosti jednotlivých taríf môže dodávateľ operatívne upraviť podľa zaťaženia elektrizačnej sústavy.

3. Každý odberateľ elektriny má právo si zvoliť podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek jemu vyhovujúcu sadzbu, pokiaľ spĺňa podmienky pre priznanie tejto zvolenej sadzby.
To neplatí pre osobitné odbery, zaradené do sadzby D1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného rozhodnutia, kedy odberateľom je fyzická osoba. Po ukončení výstavby a po kolaudácii odberateľ si môže zvoliť inú sadzbu, ak spĺňa podmienky pre jej priznanie. V tomto prípade neplatí podmienka priznania zvolenej sadzby najmenej na jeden rok.

4. Istiaci prvok - hlavný istič pred elektromerom je majetkom odberateľa, nie je zahrnutý do ovplyvniteľných nákladov dodávateľa a musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch [A]. Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu v odbernom mieste. Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť použitý len istič odpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou charakteristikou "B", v prípade odberov so spotrebičom s veľkým záberovým prúdom je možno použiť istič s vypínacou charakteristikou "C". V prípade použitia ističov s nastaviteľnou tepelnou a skratovou spúšťou musia byť tieto konštrukčne upravené tak, aby bolo možné nastavenie spúšte riadne zaplombovať. Pokiaľ nebude táto úprava konštrukčne možná, bude pre stanovenie pevnej mesačnej platby považovaná maximálna nastaviteľná hodnota ističa. Dodávateľ je oprávnený prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy.

5. Zvýšenie (zníženie) hodnoty ističa [A] pred elektromerom - je možné len na základe písomnej žiadosti odberateľa a vyjadrenia dodávateľa.

6. V obidvoch vyššie uvedených prípadoch je nutné pri úpravách dodržiavať STN, technické a obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku.

7. Dodávateľ elektriny môže zvýšiť preddavkové platby pre jednotlivých odberateľov a jednotlivé odberné miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v príslušnej sadzbe a pri nedoplatku za vyúčtujúcu faktúru. Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe hodnoty inštalovaného výkonu spotrebičov a ich využitia. Odberateľ je povinný platiť preddavkové platby jedenkrát za mesiac, pokiaľ sa s ohľadom na charakter odberu nedohodne s dodávateľom inak.

8. Odberateľ elektriny nemôže na svojom odbernom mieste používať elektrické spotrebiče, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.

9. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením.

10. Sadzba sa priznáva najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa na tom istom odbernom mieste môže odberateľ požiadať dodávateľa najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa počas roka môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby skôr. Túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.

11. Pevná mesačná platba za časť mesiaca sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň zúčtovacieho obdobia sa vyúčtuje 1/365 súčtu dvanástich pevných mesačných platieb.

12. Fakturovanie pevnej mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatku z vyfakturovania odobratej elektriny sa vykoná:
a) ak nedôjde k ukončeniu zmluvy, bude pevná mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
b) ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude pevná mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.

13. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia dodávateľa, vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným dodávateľom, na základe ktorého sa vykoná pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou elektriny za fakturačné obdobie stanovené dodávateľom.

14. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie vykurovacích elektrických spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby.

15. Náklady súvisiace s:
a) uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie slúži k tarifným účelom,
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom,
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom
sú zahrnuté v sadzbách.

 


IV. Odpočet určených meradiel


Odpočet určených meradiel vykoná dodávateľ na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že spotreba sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ požiadať dodávateľa o preverenie jeho správnosti.V. Kontakt


Bližšie informácie o našich produktoch a službách pre domácnosti, ako aj o vhodnosti jednotlivých sadzieb pre Váš typ odberu nájdete na našej webovej stránke www.sse.sk.

Otázky týkajúce sa Vášho zmluvného vzťahu Vám pomôžeme vyriešiť na Telefónnom zákazníckom centre na čísle 0850 111 468* (za cenu miestneho hovoru), každý pracovný deň od 6:00 - 20:00 hod. ako aj na obchodných kanceláriách SSE, a.s.:


OBCHODNÁ KANCELÁRIA

ADRESA OBCHODNÝCH KANCELÁRIÍ


OTVÁRACIA DOBA

Banská Bystrica

OK Banská Bystrica-mesto
Švantnerova 9
975 48 Banská Bystrica

Pondelok
7:30 - 16:30

Utorok
7:30 - 14:30

Streda
7:30 - 16:30

Štvrtok
7:30 - 14:30

Piatok
7:30 - 14:30
Dolný Kubín OK Dolný Kubín
Bysterecká 1821
026 01 Dolný Kubín
Lučenec OK Lučenec
Kubínyiho námestie 9
984 80 Lučenec
Považská Bystrica OK Považská Bystrica
Centrum 8/13
017 01 Považská Bystrica
Prievidza OK Prievidza
Vápenická 18
971 32 Prievidza
Rimavská Sobota OK Rimavská Sobota Družstevná 3
979 80 Rimavská Sobota
Žilina OK Žilina
M. R. Štefánika 4
010 01 Žilina

*Pre kvalitu dodávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni