Pre účel bližšej špecifikácie je možné priložiť niektorý z nasledujúcich podkladov (doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif):
- sken snímky z katastrálnej mapy (mierka 1:2880, alebo 1:2000, 1:1000, 1:500) s farebným označením záujmového územia
- sken situácie širších vzťahov s označením záujmového územia
- snímku z google maps s označením záujmovej oblasti
- inú prílohu, ktorá by bližšie špecifikovala záujmovú oblasť vytýčenia

  Veľkosť nahranej prílohy môže byť max. 12 MB.