ŽIADOSŤ O STANOVISKO K REZERVOVANEJ KAPACITE NA PRIPOJENIE MALÉHO ZDROJA DO 10 kW  
 

  Žiadateľ
  Meno právnickej alebo fyzickej osoby
  Sídlo právnickej alebo adresa trvalého pobytu fyzickej osoby
Ulica   Súpisné  
číslo  
Obec   PSČ  
DIČ   IČ DPH   IČO / Dátum narodenia fyzickej osoby  
  Údaje určené pre komunikáciu
Meno a priezvisko  
Ulica   * Súpisné  
číslo  
*
Obec   * PSČ   *
Telefón   e-mail   **
  Údaje o odbernom mieste pre pripojenie malého zdroja do 10 kW
EIC odberného miesta  
Ulica   Parcelné číslo  
( stav C )  
Súpisné  
číslo  
Obec   Lokalita   PSČ  
  Popis umiestnenia stavby (najbližší objekt so súpisným číslo, prípadne iný orientačný údaj)
 
Ročná spotreba (kWh)  
  
  Typ zdroja (v zmysle platnej legislatívy)
  Hlavný istič (údaj v A) Existujúci    
  Plánovaný inštalovaný výkon zdroja (kW)   Predpokladaný termín pripojenia      
   
    * uviesť, ak je korešpondenčná adresa iná ako adresa trvalého pobytu
  ** na uvedenú e-mailovú adresu Vám odošleme číslo žiadosti pod ktorou bude žiadosť zaevidovaná v našom systéme
  Žiadateľom o stanovisko je fyzická osoba - odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého výroba elektriny z malého zdroja sa v zmysle § 4 odsek 4 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike nepovažuje za podnikanie
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.
 
www.ssd.sk
© 2019 - Stredoslovenská distribučná, a. s.