OZNÁMENIE O UPLATNENÍ PODPORY NA ROK 2020

  Číslo zmluvy     EIC odberu EIC výroby
  V Ý R O B C A
  Názov     IČ0/Dát.
 narodenia
 
  Zastúpený  
  IČ DPH   DIČ   Bankové  spojenie (IBAN)    SWIFT   
  Zapísaný v   Regist.číslo platiteľa 
spot.dane z elektriny 
 
  Sídlo ulica   Sídlo obec   Sídlo PSČ   
  Telefón   E-mail   Mobil   
  Z A R I A D E N I E   V Ý R O B C U   E L E K T R I N Y
  Názov  
  Adresa ulica   Adresa obec   Adr. PSČ   
  Typ ZVE   OZE Technológia  Uvedenie do prevádzky    
    KVET Primárny zdroj  Posledná rekonštrukcia, modernizácia    
  CIV [MW]     Číslo rozhodnutia  
  Poznámka  
  Elektromer   číslo (KS)   Elektromer číslo (D)    CEPSD [€/MWh]       
  S K U T O Č N O S Ť   Z A   R O K   
  Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  O Č A K Á V A N Á    S K U T O Č N O S Ť   Z A   R O K   
 Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  P L Á N O V A N É    Ú D A J E    Z A   R O K   
 Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  Týmto oznamujem Stredoslovenskej distribučnej, a.s. ako prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, že
     a) uplatňujem si podporu podľa §3 ods. 1 písm. b) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2020
     b) uplatňujem si podporu podľa §3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2020
   
QV - výroba elektriny na svorkách generátora/ov v MWh
QTVS - technologická vlastná spotreba elektriny - vlastná spotreba pri výrobe elektriny v zariadení výrobcu elektriny v MWh
QOVS - ostatná vlastná spotreba výrobcu elektriny v MWh
QD - dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny pre odberateľov elektriny priamym vedením v MWh
QDOP - množstvo elektriny v MWh, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa zákona č.309/2009 Z.z. o podpore OZE a VUKVET
QE - dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy v MWh
CEPSD - cena pre stanovenie doplatku - cena z cenového rozhodnutia

Vyplnené a podpísané oznámenie je potrebné doručiť písomne v papierovej podobe s označením zásielky "Oznámenie o uplatnení podpory" na adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, a to najneskôr v lehote uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore.

Upozornenie pre výrobcov s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia väčším ako 1 MW:
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o podpore je výrobca s právom na podporu povinný oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, s ktorým má uzavretú zmluvu o dodávke elektriny, predpokladanú charakteristiku svojej dodávky v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je prístupný na webovej stránke www.ssd.sk.

Poznámka :

Pre korektnú tlač je potrebné povoliť tlač pozadia a obrázkov. Pre Internet Explorer je možné toto nastavenie urobiť v menu Nastroje -> Možnosti siete internet -> Spresnenie -> Tlač -> Tlačiť farby a obrázky pozadia, v Mozille FireFoxe je toto možné nastaviť cez menu File -> Page Setup... -> Print Background (colors & images)