ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O DODÁVKE ELEKTRINY NA KRYTIE STRÁT A ZMLUVY O DOPLATKU

  Číslo zmluvy   EIC odberu EIC výroby
  V Ý R O B C A
  Názov     IČ0/Dát.
 narodenia
 
  Zastúpený  
  IČ DPH   DIČ   Bankové  spojenie (IBAN)    SWIFT   
  Zapísaný v   Regist.číslo platiteľa 
spot.dane z elektriny 
 
  Sídlo ulica   Sídlo obec   Sídlo PSČ   
  Telefón   E-mail   Mobil   
  Korešpondenčná adresa
  Názov  
  Ulica   Obec   PSČ    
  E-mail  
  Z A R I A D E N I E   V Ý R O B C U   E L E K T R I N Y
  Názov   Napäťová
hladina
  Adresa ulica   Adresa obec   Adr. PSČ   
  MDS Názov MDS    
  Typ ZVE   OZE Technológia  Uvedenie do prevádzky    
    KVET Primárny zdroj  Posledná rekonštrukcia, modernizácia    
  CIV [MW]   Právo na podporu   končí      Číslo rozhodnutia  
  Poznámka  
  Elektromer
  číslo (KS)
  stav      ku dňu        Fakturačný násobiteľ    
  Elektromer
  číslo (D)
  stav      ku dňu        Fakturačný násobiteľ    
  P L Á N   N A   R O K   
  QVS [MWh]    
  QV [MWh]   CEPSD [€/MWh]     QSTR [MWh]      
  QT [MWh]   QDOP [MWh]     CKS [€/MWh]      
  Vytlačiť : Zmluva o výkupe na krytie strát    Zmluva o Doplatku     
Poznámka :
Pre korektnú tlač je potrebné povoliť tlač pozadia a obrázkov. Pre Internet Explorer je možné toto nastavenie urobiť v menu Nastroje -> Možnosti siete internet -> Spresnenie -> Tlač -> Tlačiť farby a obrázky pozadia, v Mozille FireFoxe je toto možné nastaviť cez menu File -> Page Setup... -> Print Background (colors & images)